Bảng màu Washin

Mã màu sơn của Washin
BM – 201
BM – 202
BM – 203
BM – 204
BM – 205
BM – 206
BM – 207
BM – 208
BM – 209
BM – 210
BM – 211
BM – 212
BM – 213
BM – 214
BM – 215
BM – 216
BM – 217
BM – 218